Історія

Великий Скит у Карпатах: у 3 т. Т. 1: Патерик Скитський. Синодик / гол. ред. М. В. Кугутяк. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2013. 728 с.

Пропонована увазі читачів книга “Патерик Скитський. Синодик” започатковує тритомне видання “Великий Скит в Карпатах”. Вона містить унікальні українські рукописні пам’ятки, написані скитськими монахами в XVII-XVIII ст. Рукописну спадщину становлять Патерик Скитський, до якого ввійшли “Житіє Іова” ієромонаха Ігнатія, “Завіт Духовний” і “Регула” для Скитика першого ігумена обителі ієросхимонаха Феодосія, а також великоскитський Синодик. Уперше їх перекладено із церковнослов’янської сучасною українською мовою. Пам’ятки знайомлять читача з історичними обставинами виникнення Великого Скиту, його розвитком, значенням у церковних відносинах України і Південно-Східної Європи в контексті бурхливих подій XVII-XVIII ст. Для студентів, викладачів, науковців, учителів, учнів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

 

Великий Скит в Карпатах: у 3 т. Т. 2: Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст. / гол. ред. М. В. Кугутяк. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2015. 514 с.

До другого тому “Великий Скит в Карпатах у документах і матеріалах XVІІ-ХХІ ст.” тритомного видання “Великий Скит в Карпатах” включено сотні унікальних документів і матеріалів, більшість із яких виявлено в останні роки у вітчизняних, австрійських, польських і румунських архівах та наукових бібліотеках. Вони розкривають маловивчені або невідомі сторінки історії Великого Скиту, дають змогу визначити його роль і місце в історії української церкви, духовному і національно-культурному розвитку України XVII-XVIII ст., відродження святині на початку ХХІ ст. Для студентів, викладачів, науковців, учителів, учнів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

 

 

 

Великий Скит в Карпатах: у 3 т. Т. 3: Кугутяк М. В. Великий Скит у Марковій пустині: український духовний і культурно-історичний феномен. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2017. 576 с.

Пропонована увазі читачів монографія “Великий Скит у Марковій пустині: український духовний і культурно-історичний феномен” завершує тритомне видання “Великий Скит у Карпатах”. У книзі на широкій джерельній базі висвітлено особливості виникнення і розвитку Великого Скиту, обставини його ліквідації та відродження. Розкрито суть скитського духовного і культурно-історичного феномена, значення в церковних відносинах України і близького зарубіжжя в контексті подій XVII-XVIII ст., кінця ХХ – початку ХХІ ст. Для істориків, релігієзнавців, культурологів, етнологів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

 

 

Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923: Ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. 524 с.

Ювілейне ілюстроване видання, присвячене 90-й річниці утворення Західно-Української Народної Республіки, стало результатом творчої співпраці великого колективу вчених вищих навчальних закладів і наукових установ Івано-Франківська, Львова, Києва, Чернівців, Тернополя, Ужгорода. Книга є спробою сучасного осмислення важливих, складних і суперечливих сторінок історії українського національного державотворення ХХ століття, певного узагальнення здобутків української історіографії у вивченні цієї тематики за роки незалежності України. Автори прагнули охопити всі основні аспекти минулого ЗУНР – від передумов, революційного зриву, внутрішньополітичного курсу, міжнародного становища держави та визвольної боротьби за її відновлення до національних, економічних, соціальних і культурних процесів, а також повсякденного життя й побуту місцевого населення в 1918-1923 роках, розкрити досліджувані проблеми через призму фотодокументів та іншого оригінального, автентичного ілюстративного матеріалу.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2018. 688 с.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2019. 831 с.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П – С. Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2020. 576 с.

Пропоноване енциклопедичне видання вперше в українській та зарубіжній історичній науці презентує читачеві комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – доби Західно-Української Народної Республіки. Енциклопедія є результатом тривалих наукових студій і сучасного творчого осмислення фундаментальних процесів українського державотворення і соборності на початку ХХ століття, узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії у вивченні даної проблеми за роки незалежності України. На великому і якісно новому джерельному матеріалі з вітчизняних та іноземних архівосховищ і наукових бібліотек, ураховуючи сучасні методологічні підходи й останні досягнення соціогуманітарних наук, автори видання – науковці з Івано-Франківська, Києва, Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців – розглядають передумови революційного чину в Галичині, внутрішню і зовнішню політику ЗУНР, її збройну боротьбу і міжнародне становище, національні, соціально-економічні, культурні, етноконфесійні процеси в краї, партійно-політичну систему, правову і законотворчу діяльність творців ЗУНР. Велику увагу приділено повсякденному життю й побутові населення західноукраїнського регіону у 1918–1923 рр., просопографічним аспектам історії ЗУНР, питанням історичної персоналістики і біографістики, історіографії та джерелознавства ЗУНР, відомим і маловідомим історичним постатям борців за українську державність, незалежність і соборність, висвітленню різноманітних тем і сюжетів Енциклопедії за допомогою унікальних фотодокументів та оригінального, аутентичного ілюстрованого матеріалу.

Сіреджук П. С. Галицька Гуцульщина доби Західно-Української Народної Республіки. Львів: Растр-7, 2019. 544 с.

Пропонована праця досліджує питання державного і військового будівництва на теренах Галицької Гуцульщини доби ЗУНР та участь гуцулів у польсько-українській війні 1918-1919 рр. Велика увага звернена на участь краян у визвольних змаганнях за соборність України в 1918-1920 рр., а також боротьбі гуцулів за соціальне і національне визволення, котра свого апогею сягнула у виразі Гуцульського повстання 1920 р., та розгортанні на Верховинщині і Надвірнянщині партизанського руху. Одночасно висвітлено процес інкорпорації краю до складу польської держави.